Logo Facilitybee

Prijswijzigingen in 2023

U bent op dit deel van onze website terechtgekomen nadat u een bericht heeft ontvangen over de prijsverhoging per 1 januari 2023. Hieronder leggen wij u graag uit waarom wij deze verhoging doorvoeren.

Eind 2021, een economisch gezien veel stabieler jaar, stegen de prijzen voor uitbestede schoonmaakdiensten per januari 2022 met bijna 6 procent. (Bron: servicemanagement.nl ) Dankzij robuuste besparingen hebben wij bij FacilityBee deze verhogingen niet doorgevoerd in 2022. 

Helaas zijn wij genoodzaakt per 1 januari 2023 wel een prijsverhoging door te voeren op onze werkzaamheden en de tarieven van verbruiksgoederen.

Zoals met veel dingen het geval is, zal schoonmaken in het nieuwe jaar duurder worden. Vooral de stijging van de lonen en de daarmee samenhangende belastingpremies en pensioenen maken deel uit van de prijsstijging. De cao voorziet een forse loonsverhoging. Naast deze wijziging van de looncomponent zal ook de eindejaarsuitkering stijgen. De overeengekomen loonstijging voor 2023 is 3 procent, bestaande uit 2,75 procent cao-loon en een eindejaarsuitkering van 0,25 procent. 

Deze stijgingen zijn niet de enige redenen voor de stijging van de kosten waarmee we worden geconfronteerd. We worden bijvoorbeeld ook geconfronteerd met exponentiële stijgingen van de energie- en brandstofprijzen. Daarnaast zijn ook de kosten van chemicaliën, grondstoffen en materialen het afgelopen jaar met ongeveer 9% gestegen en deze prijzen zullen begin 2023 nog verder stijgen. Zoals u zult begrijpen, hebben al deze ontwikkelingen helaas geleid tot een stijging van onze prijzen.

Verder hebben wij ook, net als iedereen, te maken met de stijgende inflatie. Dit kwam (volgens het CBS) in oktober op 16,8 procent uit. Uitgaande van een 80/20 verhouding – loonkosten versus overige kosten – was het nominaal aandeel van de Consumentenprijsindex voorheen nog geen 0,4 procent. Maar met deze inflatiecijfers komt het op bijna 3 procent.

Maar inflatie is niet het enige dat de prijzen voor schoonmaakdiensten zal opdrijven. De ongewone arbeidskrapte maakt dat er op verschillende domeinen meer geld op tafel moet komen om continuïteit bij de opdrachtgevers veilig te stellen. Ook moeten we extra uitgaven doen om de openstaande vacatures in te vullen vanwege de krapper wordende arbeidsmarkt

Uiteraard zullen wij ons werk met de hoogste kwaliteit blijven uitvoeren, zoals u van ons gewend bent. Ook zullen wij waar nodig blijven investeren in goede materialen en opleidingen voor al onze medewerkers. Mocht u vragen of zorgen hebben, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

2023 Pricing changes

You have landed on this section of our website after receiving a notice about the price increase from 1 January 2023. We would like to explain below why we are implementing this increase.

At the end of 2021, a much more economically stable year, prices for outsourced cleaning services increased by almost 6 per cent as of January 2022. (Source: servicemanagement.nl ) Thanks to robust savings, we at FacilityBee did not implement these increases in 2022. 

Unfortunately, we do have to implement a price increase on our operations and consumables rates from 1 January 2023.

As is the case with many things, cleaning will become more expensive. In particular, the rise in wages and related tax contributions and pensions are part of the price increase. The collective agreement foresees a substantial wage increase. Besides this change in the wage component, the end-of-year bonus will also increase. The agreed wage increase for 2023 is 3 per cent, consisting of 2.75 per cent CAO wage and a year-end bonus of 0.25 per cent. 

These increases are not the only reasons for the rise in costs we face. For instance, we also face exponential increases in energy and fuel prices. In addition, the cost of chemicals, raw materials and materials have also increased by about 9 per cent in the past year, and these prices are set to rise further by early 2023. As you will understand, all these developments have unfortunately led to an increase in our prices.

Furthermore, like everyone else, we are also affected by the rising inflation rate. This reached 16.8 per cent (according to CBS) in October. Assuming an 80/20 ratio – labour costs versus other costs – the nominal share of the Consumer Price Index used to be less than 0.4 per cent. But with these inflation figures, it comes to almost 3 per cent.

But inflation is not the only thing that will drive up prices for cleaning services. The unusual labour shortage means that more money has to be brought to the table in several areas to ensure continuity among clients. We also need to incur additional expenditure to fill vacancies due to the tightening labour market

Naturally, we will continue to perform our work with the highest quality, as you have come to expect from us. Where necessary, we will also continue to invest in good materials and training for all our employees. Should you have any questions or concerns, we kindly invite you to contact us.

Uw afspraak is verzonden

Bedankt voor uw bericht!
We gaan zo snel mogelijk aan de slag.


Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via
contact@facilitybee.nl